Васпитни рад

Носиоци васпитног рада у дому су васпитачи, стручни сарадник-психолог и помоћник директора за дом. Исти је усмерен ка остваривању општих и специфичних циљева датих у Програму васпитног рада. Васпитни рад у дому се одвија кроз дневне, периодичне и пригодне активности, кроз индивидуални и групни рад у васпитним групама, комисијама, тимовима и секцијама.

Васпитачи превасходно имају улогу водитеља, организатора и сарадника ученика-станара. Из тога произилазе очекивања од васпитача да у раду буду отворени, флексибилни, спремни да уваже индивидуалне карактеристике ученика и да буду у стању да у складу са њима пронађу оптималне методе и технике које ће довести до најефикаснијег остваривања жељених васпитних исхода. Укратко речено, циљ је да се што више приближе идеалу индивидуализованог приступа у васпитном раду.

Циљ васпитног рада у школи са домом и у дому ученика је:

-обезбеђивање оптималних услова за доступније, ефикасније и квалитетније образовање и васпитање ученика;

-оспособљавање ученика за успешно функционисање у условима одвојености од породице и сналажење у различитим проблемским ситуацијама;

-подршка развоју личности ученика у складу са узрасним и личним потребама, индивидуалним карактеристикама и интересовањима;

-јачање компетенција ученика које доприносе социјалној интеграцији

Из ових специфичних циљева произилазе четири облсти које чине структуру васпитног програма и окосницу васпитног рада у школи са домом и у дому ученика:

I Адаптација на живот у дому

II Учење и школска успешност

III Животне вештине

IV Живот у заједници

Све четири области васпитног рада су једнако важне, а васпитач их, у непосредном раду са ученицима, интегрише јер између њих постоји природна веза. Многи исходи су ствар процеса и места на континууму тако да представљају резултат кумулативног дејства током дужег временског периода.

Кад год је могуће, треба подстицати иницијативу и активно укључивање ученика у планирање и реализацију васпитних активности, односно омогућити им да бирају и образлажу своје изборе. На овај начин постиже се и негује атмосфера уважавања и двосмерна комуникација што омогућава развој односа заснованог на поверењу и искрености.

Scroll to Top