Прехрамбени техничар

Прехрамбени техничар

 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

Област: Производња и прерада хране

Образовни профил: Прехрамбени техничар

Трајање образовања: четири године

 

ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА:

 

Циљ стручног образовања за образовни профил ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР је оспособљавање ученика за спровођење и контролу квалитета технолошког процеса у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи.

 

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљивости, усмерава да ученици буду оспособљавани за:

 

• примену теоријских знања у практичном контексту;

 

• ефикасан рад у тиму и групним ситуацијама;

• преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;

• благовремено реаговање на промене у радној средини;

• препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;

• примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;

• примену мера заштите животне средине у процесу рада;

• употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.

 

 

I

II

III

IV

А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

11

8

8

8

.  Српски језик и књижевност

2

2

2

2

1б.  Српски језик као нематерњи језик

2.    _______ језик и књижевност

3.        Страни језик

2

2

2

2

4.        Физичко васпитање

2

2

2

2

5.        Математика

3

2

2

2

6.        Рачунарство и информатика

2

Б:  ОПШТЕСТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

9

6

2

1.        Биологија

2

2.        Физика

2

2

3.        Хемија

5

4

4.        Предузетништво

2

В:  СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

7

15

20

18

1.        Храна и исхрана

4

2.        Технике рада у лабораторији

3

3.        Аналитичка хемија

3

4.        Микробиологија

4

5.        Технолошке ооперације

4

6

6.        Прехрамбена технологија

4

7

14

7.        Биохемија

2

8.        Физичка хемија

5

9.        Контрола квалитета

4

Г:   ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

3

3

3

3

1.        Изборни предмет предвиђен Законом

1

1

1

1

2.        Изборни предмети предвиђени Програмом огледа

2

2

2

2

Укупно: А + Б + В + Г

30

32

31

31