Пекар

Образовни профил: Пекар

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

Област: Производња и прерада хране

Трајање образовања: три године

ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА:

Циљ стручног образовања за образовни профил ПЕКАР је оспособљавање ученика за производњу хлеба,

пецива, колача и тестенина.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног

образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљивости, усмерава да ученици буду

оспособљавани за:

• примену теоријских знања у практичном контексту;

• ефикасан рад у тиму;

• преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;

• благовремено реаговање на промене у радној средини;

• препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;

• примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;

• примену мера заштите животне средине у процесу рада;

• употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.

 Наставни план - Пекар

 

 

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

 

 

Т

В

ПН

Б

Т

В

ПН

Б

Т

В

ПН

Б

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

11

2

0

0

8

0

0

0

9

0

0

0

1.

Српски језик и књижевност

3

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

1.1

 ____________језик и књижевност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Српски језик као нематерњи језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Страни језик I

2

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

4.

Физичко васпитање

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

5.

Математика

2

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

6.

Историја

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Рачунарство и информатика

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Географија

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

9.

Екологија и заштита животне средине

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

10.

Устав и права грађана

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

9

3

6

60

7

1

14

90

5

2

14

120

11.

Физика

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Хемија

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Исхрана људи

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Операције и мерења у пекарству

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Сировине у пекарству

2

2

6

60

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Производња хлеба

 

 

 

 

3

 

14

90

 

 

 

 

17.

Здравствена безбедност хране

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

18.

Објекти и опрема у пекарству

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

19.

Производња пецива, колача и тестенина

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

14

120

20.

Тржиште и промет пекарских производа

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

21.

Предузетништво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

1

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

0

1.

Грађанско васпитање / Верска настава

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

2.

Изборни предмети према програму образовног профила

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 


  Листа изборних предмета према програму образовног профила

Рб

Листа изборних предмета

РАЗРЕД

I

II

III

Стручни предмети

1.

Аграрни туризам

 

1

1

2.

Основе угоститељства

 

1

1

3.

Припрема топлих посластица

 

1

1

4.

Националне кухиње

 

1

1

Општеобразовни предмети

1.

Страни језик

 

1

1

2.

Изабрани спорт

 

1

1

3.

Историја (одабране теме)

 

 

1

4.

Етика

 

 

1

5.

Логика

 

 

1

6.

Математика

 

 

1

7.

Географија хране

 

1

1

8.

Аграрна географија

 

1

1

9.

Ликовна култура

 

1

1

10.

Музичка култура

 

1

1

11.

Биологија

 

1

1