Пољопривредни техничар

Пољопривредни техничар

 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

Област: Пољопривреда

Образовни профил: Пољопривредни техничар

Трајање образовања: четири године

 

ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА:

Циљ стручног образовања за образовни профил ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР је оспособљавање ученика за организовање и спровођење биљне и сточарске производње у комбинатима и на газдинствима.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног

образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљивости, усмерава да ученици буду оспособљавани за:

примену теоријских знања у практичном контексту;

ефикасан рад у тиму и групним ситуацијама;

преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;

благовремено реаговање на промене у радној средини;

препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;

примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;

примену мера заштите животне средине у процесу рада;

употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.

 

Наставни план

ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР

 

I разред

II разред

III разред

IV разред

недељно

недељно

недељно

недељно

Т

В

ПН

Т

В

ПН

Т

В

ПН

Т

В

ПН

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ

ПРЕДМЕТИ

22

2

0

11

0

0

9

0

0

11

0

0

1.

Српски језик и књижевност

3

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

1.1

____________језик и књижевност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Српски језик као нематерњи језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Страни језик I

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

4.

Физичко васпитање

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

5.

Математика

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

6.

Рачунарство и информатика

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Историја

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Екологија и заштита животне средине

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Латински језик

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Физика

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Географија

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Биологија

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Хемија

3

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Друштвено уређење

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

7

0

0

7

6

5

9

6

5

7

6

5

15.

Педологија и агрохемија

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Заштита биља

2

 

 

 

2

 

 

2

 

 

 

 

17.

Пољопривредна техника

2

 

 

2

2

1

2

2

 

2

2

 

18.

Биљна производња 1*

 

 

 

5

2

4

 

 

 

 

 

 

19.

Биљна производња 2*

 

 

 

 

 

 

5

2

5

 

 

 

20.

Наводњавање

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

21.

Сточарска производња

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

2

5

22.

Предузетништво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

23.

Професионална пракса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

1

0

0

3

0

0

3

0

0

3

0

0

1.

Грађанско васпитање / Верска настава

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2.

Изборни предмети према програму образовног профила

 

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

Укупно А1+А2+Б

30

2

0

21

6

5

21

6

5

21

6

5

Укупно

32

32

32

32

 

Листа изборних технологија у оквиру предмета Биљна производња

 

Листа изборних технологија

РАЗРЕД

II

III

Биљна производња 1

Ратарство

*

 

Ратарство са повртарство

*

 

Повртарство са цвећарством

*

 

Биљна производња 2

Воћарство

 

*

Виноградарство

 

*

Воћарство и виноградарство

 

*