Ветеринарски техничар

  • Штампа

ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

Подручје рада: пољопривреда, производња и прерада хране

Област: пољопривреда

Образовни профил: ветеринарски техничар

Трајање образовањачетири године

ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА:

Циљ стручног образовања за образовни профил ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР је оспособљавање ученика за асистирање ветеринару при  третману и здравственој заштити животиња на терену и у ветеринарској амбуланти.

-Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљивости, усмерава да ученици буду оспособљавани за:

-примену теоријских знања у практичном контексту;

ефикасан рад у тиму и групним ситуацијама;

-преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;

-благовремено реаговање на промене у радној средини;

-препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;

-примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;

-примену мера заштите животне средине у процесу рада;

-употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.

 

Наставни план

1. Недељни и годишњи фонд часова обавезних и изборних предмета

р.бр.

Наставни предмети

I разред

II разред

III разред

IV разред

недељно

годишње

недељно

годишње

недељно

годишње

недељно

годишње

A. Општеобразовни предмети

10

320

8

256

8

256

8

256

1.

Српски језик и књижњвност

2

64

2

64

2

64

2

64

2.

Страни језик

2

64

2

64

2

64

2

64

3.

Физичко васпитање

2

64

2

64

2

64

2

64

4.

Математика

2

64

2

64

2

64

2

64

5.

Рачунарство и информатика

2

64

2

64

2

64

2

64

Б. Општестручни предмети

8

256

3

96

-

-

2

64

1.

Хемија

3

96

-

-

-

-

-

-

2.

Физика

2

64

-

-

-

-

-

-

3.

Биологија

2

64

1

32

-

-

-

-

4.

Латински језик

1

32

-

-

-

-

-

-

5.

Биохемија

-

-

2

64

-

-

-

-

6.

Предузетништво

-

-

-

-

-

-

2

64

В. Стручни предмети

10

470

17

694

18

726

18

636

1.

Анатомија и физиологија

3

96

-

-

-

-

-

-

2.

Срочарство са исхраном

2

64

-

-

-

-

-

-

3.

Фармакологија

-

-

2

64

-

-

-

-

4.

Патологија

-

-

2

64

-

-

-

-

5.

Хигијена и нега домаћих животиња

-

-

2

64

-

-

-

-

6.

Епизоотиологија

-

-

-

-

2

64

-

-

7.

Болести животиња

-

-

-

-

3

96

4

128

8.

Породиљство

-

-

-

-

3

96

-

-

9.

Основи хирургије

-

-

-

-

-

-

2

64

10.

Практична настава

5

310

11

502

12

534

12

444

Г. Изборни предмети

3

96

3

96

3

96

3

96

1.

Грађанско васпитање/Верска наст.

1

32

1

32

1

32

1

32

2.

Изборни предмет I

1

32

1

32

1

32

1

32

3.

Изборни предмет II

1

32

1

32

1

32

1

32

2. Листа понуђених изборних предмета по разредима

 

 р.бр.

Изборни предемети

I

II

III

IV

Изборни предмети предвиђени законом

1.

Грађанско васпитање/Верска настава

*

*

*

*

Изборни предмети предвиђени Програмом огледа

1.

Историја (одабране теме)

*

 

 

 

2.

Географија сточарства

*

 

 

 

3.

Ликовна култура

*

 

 

 

4.

Музичка уметност

*

 

 

 

5.

Патологија пчела

 

*

 

 

6.

Козарство

 

*

 

 

7.

Хемија

 

*

*

*

8.

Физика

 

*

*

*

9.

Екологија

 

 

*

 

10.

Патологија риба

 

 

*

 

11.

Патологија егзотичних животиња

 

 

*

 

12.

Морфологија биљака

 

 

 

*

13.

Социологија

 

 

*

 

14.

Филозофија

 

 

 

*

15.

Кинологија

 

 

 

*

16.

Хигијена намирница животињског порекла

 

 

 

*

17.

Спортско коњарство

 

 

*

 

 

Изборна настава састоји све сваке школске године из:

·         Изборног предмета предвиђеног законом: Грађанско васпитање или Верска настава.

·         Два изборна предмета предвиђена Програмом огледа – сваки по један час недељно.

Ученик може сваке године да бира три изборна предмета и има до 33 часа наставе недељно у стручној школи. 

Листа изборних предмета није коначна и може се допунити на предлог школе која спроводи оглед, програмом који је претходно

акредитован. Реализује се из оних предмета за који се изјасни најмање 30% ученика огледног одељења.

У току школовања ученик може изборне предмете да бира само једанпут.