Програми сталног стручног усавршавања наставника

Одобрени програми сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2018/2019, 2019/20120. и 2020/2021. годину.

Пољопривредна школа са домом ученика “Соња Маринковић“ у Пожаревцу, је одлуком директора Завода за унапређење образовања и васпитања на основу прописа и својих овлашћења добила одобрење организације два програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2018/2019, 2019/20120. и 2020/2021. годину, под називом:

Безбедност и здравље на раду (БЗР) на практичној настави у школи и пракси у систему дуалног образовања

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1365

Новине у епизоотиологији, дијагностици, терапији и профилакси заразних и паразитских болести животиња

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=987

 

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА

ОЊА МАРОНКОВИЋ", ПОЖАРЕВАЦ

ПРОГРАМ И САТНИЦА СЕМИНАРА

Безбедност и здравље на раду (БЗР) на практичној настави у школи и пракси у систему дуалног образовања

(Каталошки број 898 за школску 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021 годину8 сати/бодова),

22.12.2018.године

                                                                              

време

активности

реализатори

9.00 – 10.00

Уводне активности

БЗР као неодвојиви део сваког радног процеса  

С. Јелић/М. Јелић

10.00 – 11.00

Основе националног система БЗР и добра пракса у земљама ЕУ

            

М. Јелић/С. Јелић

11.00 11.15

                               Пауза

11.15 – 13.15

Концепт процена ризика као основ превенције БЗР              

М. Јелић/С. Јелић

13.15 - 13.45

                     Пауза

13.4515.00.

Основне превентивне мере у обављању појединих послова и/или руковању опремом за рад

Д. Ристић/

С. Стојићевић

15.00 – 15.15

                      Пауза

15.15 – 17.00

Уградње садржаја БЗР у наставу стручних предмета и припрему ученика за упућивање на практични рад

Завршна евалуација

С. Стојићевић/

Д. Ристић

НАПОМЕНЕ:

На крају семинара сваки учесник ће добити едукативни материјал у електронској форми (CD).Све информације о реализацији претходних семинара са aкредитованим програмима а могу се наћи на сајту /www.poljsk.edu.rs

На овом линку можете видети пријављене програме у наредних 30 дана

http://www.zuov-katalog.rs/?action=page/catalog/upcoming

 

УКУПАН БРОЈ УЧЕСНИКА ОБУКЕ

Безбедност и здравље на раду (БЗР) на практичној настави у школи и пракси у систему дуалног образовања“,

Пољопривредна школа са домом ученика „ Соња Маринковић“, Пожаревац . 22.12.2018. г.

СПИСАК УЧЕСНИКА ОБУКЕ

Ред.
број

ИME

ПРЕЗИМЕ

Датум
рођења

Место
рођења

Шифра[1]
радног места

Установа

Место и општина
установе

Потпис

 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
                 
 1.  
               
 1.  
               

Ред.
број

ИME

ПРЕЗИМЕ

Датум
рођења

Место
рођења

Шифра[2]
радног места

Установа

Место и општина
установе

Потпис

 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
   

РЕАЛИЗАТОРИ

     
 

М.П.[3]

Потпис реализатора

   

Потпис реализатора

   

Потпис реализатора

   

Потпис реализатора


САГЛАСНОСТ

УЧЕСНИКА НА СЕМИНАРУ/СТРУЧНОМ СКУПУ ПОД НАЗИВОМ ____________________________________________________________________________________________________________________Пре почетка семинара/стручног скупа, упознат/а сам са:

Руковалац података о личности је Завод за унапређивање образовања и васпитања, Фабрисова 10, Београд.

 1. Сврха руковања подацима о личности и њиховог коришћења је идентификација учесника у програмима обука, односно евиденција присуства учесника на семинарима/стручним скуповима у статистичке сврхе, праћење реализације обука и других облика сталног стручног усавршавања, а нарочито у сврху контроле да ли организатор одобреног програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника исти реализује под условима и на начин под којим је програм одобрен.
 2. Подаци о личности учесника обуке (име и презиме, ЈМБГ до 31.08.2018, односно датум и место рођења од 01.09.2018, назив установе у којој је учесник запослен, место/општина на чијем подручју се установа налази, као и својеручни потпис) налазе се у бази програма Руковаоца података и нигде нису видљиви осим у програму. Руковалац података на основу датих података у програму врши претрагу и на тај начин са апсолутном сигурношћу може да утврди мој идентитет као учесника обуке.
 3. Приступ подацима има само запослени на радном месту Програмер, који има своје корисничко име и лозинку коју зна само он и који једини може вршити промене у програму. Такође, приступ рачунару који садржи базу података о личности има само наведено лице и канцеларија у којој се рачунар налази се после радног времена закључава.
 4. Правни основ обраде података о личности је добровољност давања података о личности и њихове даље обраде од стране учесника обуке, односно пуноважан пристанак за обраду података о личности учесника обуке, у смислу члана 10 Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 97/2008, 104/2009 – др. закон, 68/2012 – одлука УС и 107/2012).
 5. Упознат/а сам са чињеницом да могу опозвати свој пристанак за обраду података, у ком случају је Руковалац података дужан да престане са предметном обрадом, као и дате податке обрише. Упознат сам и са дужношћу да Руковаоцу накнадим оправдане трошкове и штету, у складу са прописима који уређују одговорност за штету.
 6. Такође сам упознат/а са чињеницом да имам право на обавештење о обради, право на увид, право на копију, права поводом извршеног увида, право на заштиту личности, право на жалбу поверенику, као и да у случају недозвољеног начина обраде података могу захтевати брисање података, у ком случају је Руковалац дужан да податке обрише у року од 15 дана од дана повлачења мог пристанка.
 7. Упознат/а сам да права из претходне тачке, као и друга права прописана Законом о заштити података о личности имам и у случају несаопштавања и другим случајевима који се могу сматрати супротним савесном поступању од стране Руковаоца података.

Својим потписом на овом документу и документу „Списак учесника на семинару/стручном скупу“, дајем свој пристанак за обраду мојих личних података, у смислу члана 10 Закона о заштити података о личности, које сам својеручно унео/ла у предметни документ. Обраду података може да обавља само Руковалац података, стриктно у складу са Законом о заштити података о личности.

Ову сагласност предајем реализатору/организатору семинара/стручног скупа, ради архивирања.

Место и датум: _____________________                                        _________________________

                                                                                                                        (својеручни потпис)

                                                          

Назив радног места – циљне групе за 26

Шифра

наставник разредне наставе

1001

наставник предметне наставе – основна школа

1002

наставник предметне наставе – гимназија

1003

наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

1004

наставник стручних предмета – средња стручна школа

1005

наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)

1008

наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи
(музичке, балетске, ликовне)

1009

наставник изборних и факултативних предмета

васпитач у дому ученика

1013

стручни сарадник у школи

1015

сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)

1016

директор/помоћник директора

1017

 


[1] Шифре се налазе на полеђини упитника

[2] Шифре се налазе на полеђини упитника

[3] Печат установе која је пријавила програм