ВЕСТИ

Програми сталног стручног усавршавања наставника

Одобрени програми сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2018/2019, 2019/20120. и 2020/2021. годину.

Пољопривредна школа са домом ученика “Соња Маринковић“ у Пожаревцу, је одлуком директора Завода за унапређење образовања и васпитања на основу прописа и својих овлашћења добила одобрење организације два програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2018/2019, 2019/20120. и 2020/2021. годину, под називом:

Безбедност и здравље на раду (БЗР) на практичној настави у школи и пракси у систему дуалног образовања

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1365

Новине у епизоотиологији, дијагностици, терапији и профилакси заразних и паразитских болести животиња

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=987

 

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА

ОЊА МАРОНКОВИЋ", ПОЖАРЕВАЦ

ПРОГРАМ И САТНИЦА СЕМИНАРА

Безбедност и здравље на раду (БЗР) на практичној настави у школи и пракси у систему дуалног образовања

(Каталошки број 898 за школску 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021 годину8 сати/бодова),

22.12.2018.године

                                                                              

време

активности

реализатори

9.00 – 10.00

Уводне активности

БЗР као неодвојиви део сваког радног процеса  

С. Јелић/М. Јелић

10.00 – 11.00

Основе националног система БЗР и добра пракса у земљама ЕУ

            

М. Јелић/С. Јелић

11.00 11.15

                               Пауза

11.15 – 13.15

Концепт процена ризика као основ превенције БЗР              

М. Јелић/С. Јелић

13.15 - 13.45

                     Пауза

13.4515.00.

Основне превентивне мере у обављању појединих послова и/или руковању опремом за рад

Д. Ристић/

С. Стојићевић

15.00 – 15.15

                      Пауза

15.15 – 17.00

Уградње садржаја БЗР у наставу стручних предмета и припрему ученика за упућивање на практични рад

Завршна евалуација

С. Стојићевић/

Д. Ристић

НАПОМЕНЕ:

На крају семинара сваки учесник ће добити едукативни материјал у електронској форми (CD).Све информације о реализацији претходних семинара са aкредитованим програмима а могу се наћи на сајту /www.poljsk.edu.rs

На овом линку можете видети пријављене програме у наредних 30 дана

http://www.zuov-katalog.rs/?action=page/catalog/upcoming

 

УКУПАН БРОЈ УЧЕСНИКА ОБУКЕ

Безбедност и здравље на раду (БЗР) на практичној настави у школи и пракси у систему дуалног образовања“,

Пољопривредна школа са домом ученика „ Соња Маринковић“, Пожаревац . 22.12.2018. г.

СПИСАК УЧЕСНИКА ОБУКЕ

Ред.
број

ИME

ПРЕЗИМЕ

Датум
рођења

Место
рођења

Шифра[1]
радног места

Установа

Место и општина
установе

Потпис

 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
                 
 1.  
               
 1.  
               

Ред.
број

ИME

ПРЕЗИМЕ

Датум
рођења

Место
рођења

Шифра[2]
радног места

Установа

Место и општина
установе

Потпис

 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
   

РЕАЛИЗАТОРИ

     
 

М.П.[3]

Потпис реализатора

   

Потпис реализатора

   

Потпис реализатора

   

Потпис реализатора


САГЛАСНОСТ

УЧЕСНИКА НА СЕМИНАРУ/СТРУЧНОМ СКУПУ ПОД НАЗИВОМ ____________________________________________________________________________________________________________________Пре почетка семинара/стручног скупа, упознат/а сам са:

Руковалац података о личности је Завод за унапређивање образовања и васпитања, Фабрисова 10, Београд.

 1. Сврха руковања подацима о личности и њиховог коришћења је идентификација учесника у програмима обука, односно евиденција присуства учесника на семинарима/стручним скуповима у статистичке сврхе, праћење реализације обука и других облика сталног стручног усавршавања, а нарочито у сврху контроле да ли организатор одобреног програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника исти реализује под условима и на начин под којим је програм одобрен.
 2. Подаци о личности учесника обуке (име и презиме, ЈМБГ до 31.08.2018, односно датум и место рођења од 01.09.2018, назив установе у којој је учесник запослен, место/општина на чијем подручју се установа налази, као и својеручни потпис) налазе се у бази програма Руковаоца података и нигде нису видљиви осим у програму. Руковалац података на основу датих података у програму врши претрагу и на тај начин са апсолутном сигурношћу може да утврди мој идентитет као учесника обуке.
 3. Приступ подацима има само запослени на радном месту Програмер, који има своје корисничко име и лозинку коју зна само он и који једини може вршити промене у програму. Такође, приступ рачунару који садржи базу података о личности има само наведено лице и канцеларија у којој се рачунар налази се после радног времена закључава.
 4. Правни основ обраде података о личности је добровољност давања података о личности и њихове даље обраде од стране учесника обуке, односно пуноважан пристанак за обраду података о личности учесника обуке, у смислу члана 10 Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 97/2008, 104/2009 – др. закон, 68/2012 – одлука УС и 107/2012).
 5. Упознат/а сам са чињеницом да могу опозвати свој пристанак за обраду података, у ком случају је Руковалац података дужан да престане са предметном обрадом, као и дате податке обрише. Упознат сам и са дужношћу да Руковаоцу накнадим оправдане трошкове и штету, у складу са прописима који уређују одговорност за штету.
 6. Такође сам упознат/а са чињеницом да имам право на обавештење о обради, право на увид, право на копију, права поводом извршеног увида, право на заштиту личности, право на жалбу поверенику, као и да у случају недозвољеног начина обраде података могу захтевати брисање података, у ком случају је Руковалац дужан да податке обрише у року од 15 дана од дана повлачења мог пристанка.
 7. Упознат/а сам да права из претходне тачке, као и друга права прописана Законом о заштити података о личности имам и у случају несаопштавања и другим случајевима који се могу сматрати супротним савесном поступању од стране Руковаоца података.

Својим потписом на овом документу и документу „Списак учесника на семинару/стручном скупу“, дајем свој пристанак за обраду мојих личних података, у смислу члана 10 Закона о заштити података о личности, које сам својеручно унео/ла у предметни документ. Обраду података може да обавља само Руковалац података, стриктно у складу са Законом о заштити података о личности.

Ову сагласност предајем реализатору/организатору семинара/стручног скупа, ради архивирања.

Место и датум: _____________________                                        _________________________

                                                                                                                        (својеручни потпис)

                                                          

Назив радног места – циљне групе за 26

Шифра

наставник разредне наставе

1001

наставник предметне наставе – основна школа

1002

наставник предметне наставе – гимназија

1003

наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

1004

наставник стручних предмета – средња стручна школа

1005

наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)

1008

наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи
(музичке, балетске, ликовне)

1009

наставник изборних и факултативних предмета

васпитач у дому ученика

1013

стручни сарадник у школи

1015

сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)

1016

директор/помоћник директора

1017

 


[1] Шифре се налазе на полеђини упитника

[2] Шифре се налазе на полеђини упитника

[3] Печат установе која је пријавила програм

Промоција здраве хране

Ученици наше школе су промовисали здраву храну.

Извештај САТ телевизије можете погледати  овде

Пекарски дани и Дани хлеба

Дана 19. октобра 2018. учествовали смо на манифестацији 13. Пекарски дани у Алексинцу,  у категорији за најлепши славски колач ученика средњих школа. Нашу школу су заступали ученици Милена Благојевић и Филип Милановић са професором ментором Биљаном Ђорђевић.

Славски колач Милене Благојевић освојио је 3. место.

У аранжирању стола учествовала је професорка Слађана Бућковић и сарадник у настави Миланче Јовановић.

pekarski dani01

diploma

Дана 1. новембра 2018. учествовали смо на 10-тој манифестацији  Дани хлеба и сира у Пироту.  У оквиру те манифестације ученици прехрамбених школа из Србији и из региона са којима школа има сарадњу излажу своје радове. Такмичење се састоји у изради славског колача и поставке изложбеног стола који су аранжирале ученице Милена Благојевић и Маја Илић са својим професорима Надом Јелић и Биљаном Ђорђевић.

Наша поставка освојила је сребрну плакету.

 dani hleba  srebrna plaketa

Извештај саставила: Биљана Ђорђевић, професор

Урбан_стрим

У периоду од 17.10. до 21.10.2018. године у Центру за културу, "Урбан Стрим'' је спровео обуку и едукацију ученика средњих школа о превенцији вршњачког насиља и дискриминацији међу децом и младима „YOUth, speakUP! – исКАЖИ свој СТАВ!“.

У обуци је учествовало 27 ученика из 5 средњих школа: Економско-трговинске; Политехничке, Медицинске школе, Пољопривредне школе са домом ученика '' Соња Маринковић'' из Пожаревца као и Техничке школе са домом ученика,, Никола Тесла'' из Костолца.

Ученици су прешли теме као што су: вршњачко насиље; нивои, препознавање и реаговање; асертивна комуникација, стилови реаговања и решавање конфликата, појам и препознавање дискриминације и начин спровођења вршњачке едукације.

Обука је реализована у 10 двочасовних (по сат и по) сесија.

Из наше Школе на обуци су учествовале:

 1. Марјана Милосављевић 2/5
 2. Тијана Весић                   1/3
 3. Александра Николић      1/3
 4. Биљана Пановски           1/2

Urban Strim

10.10. Дан - школе - Награђени ученици

10.10.2018. Наша школа је обележила Дан школе и 146 година постојања. Свечаној академији присуствовао је велики број званица.

dan skole

Гости поводом дана школе су били и наставници и директор Пољопривредне школе “Дмитар Влахов” из Струмице у Македонији.

DSCN0250

Директор школе Видоје Вукашиновић, подсетио је на академији, на 10. октобар 1872. када је почела са радом тада највиша образовна установа у области пољопривреде и шумарства у Србији. Ова школа са повременим прекидима, због ратних и других околности ради све до данас. Ипак, један датум је означио као преломан. 

"У савременом раду наше установе прекретницу представља 1996. година када је школа променила свој статус и постала школа са домом ученика. Од тада носи данашњи назив и једна је од бољих средњих стручних школа у Србији."

Данас школујемо 400 редовних ученика у 18 одељења за 8 образовних профила из области пољопривреде, ветерине, хортикултуре и прераде хране”, рекао је директор школе и додао да осим редовне наставе, ученици школе уз помоћ својих наставника и васпитача остварили су запажене резултате на републичким такмичењима у подручју рада и на такмичењу домова средњих школа Србије и спортским такмичењима."

Директор је најавио доградњу и проширење Дома ученика, сређивање старе школске зграде као и производних објеката. Средства потребна за реализацију ових планова обезбедило је Министарство просвете.

Одлуком наставничког већа од 4.10.2018.год. за  одличан успех и примерно владање, изузетан у ваннаставним активностима и освојено једно од прва три места на такмичењима у школској 2017/18. години, поводом дана школе, награђени су следећи ученици:

ПРВИ   РАЗРЕД

I/1.  1. Светлана Марјановић - 1. место (појединачно) на општинском и 2 .место (екипно) на окружном такмичењу у стоном тенису

      2. Богдан Станојевић – 2. место (екипно) на општинском такмичењу у стоном тенису

 I/2 -1. Емилија Милановић - за одличан успех и примерно владање

    2. Давид Милошевић –за одличан успех и примерно владање и освојено 2. место на Републичком такмичењу средњих пољопривредних школа из математике

       3. Милица Стошић - за одличан успех и примерно владање

     4. Огњен Станковић –  за освојено 2. место на општинском такмичењу у малом фудбалу-екипно

       5.  Александар Станковић-  за освојено 2. место на општинском такмичењу у малом фудбалу-екипно

       6.  Стефан Пујкиловић - за освојено 2. место на општинском такмичењу у малом фудбалу-екипно

    7. Јован Миладиновић -  1.место у трци на 1.000м на Окружном и 2.место у трци на 1.000м на Међуокружном такмичењу из атлетике.

I/3.-1. Ненад Станојловић-за одличан успех и примерно владање и освојено 3.место на општинском такмичењу из историје

I/4,6- 1- Маја Пауновић- за одличан успех и примерно и освојено 2.место екипно на окружном такмичењу из атлетике

         2. Милена Спасић –за одличан успех и примерно владање

         3. Митић Марија-за одличан успех и примерно владање

I/5 - 1. Анђела Миловановић - за освојено 1. место у категорији 44 кг –средње школе на појединачном школском првенству Централне Србије за ученике основних и средњих школа у џудоу и 3 место на првенству Републике Србије у џудоу.

ДРУГИ   РАЗРЕД

II/1- 1. Јован Радовановић –за одличан успех и примерно владање

       2. Немања Мирковић- за освојено 2.место (екипно) на општинском такмичењу у малом фудбалу

       3. Стеван Јовановић- за освојено 2.место (екипно) на општинском такмичењу у малом фудбалу

        4. Лазар Павловић- за освојено 2.место (екипно) на општинском такмичењу у малом фудбалу

II/2- 1. Алекса Ивошевић-за одличан успех и примерно владање и освојено 2. Место (екипно) на окружном такмичењу у атлетици

       2. Марина Јешић-за одличан успех и примерно владање

       3. Ања Мирковић- за одличан успех и примерно владање

       4. Данило Стојановић- за одличан успех и примерно владање

       5. Ања Цветковић- за одличан успех и примерно владање

       6. Богдан Јеремић- за одличан успех и примерно владање

       7. Лука Голић- за освојено 2.место (екипно)на општинском такмичењу у стоном тенису

       8. Маја Јовић- за освојено 2. место у трци на 400м на окружном такмичењу из атлетике

II/3.-1. Јована Цвејић-за одличан успех и примерно владање

       2. Милица Миленковић- за освојено 2.место (екипно) на општинском такмичењу у стоном тенису

II/5-1. Дејан Голубовић-за одличан успех и примерно владање

      2. Марко Митић- за освојено 2.место (екипно) на општинском такмичењу у малом фудбалу

II/6-  1. Теодора Божиловић- за одличан успех и примерно владање

        2. Анђела Јовановић- за одличан успех и примерно владање

        3. Алекса Добросављевић- за освојено 1. место у бацању кугле на окружном и 3.место у бацању кугле на међуокружном такмичењу из атлетике

ТРЕЋИ РАЗРЕД

III/1-     1. Александар Живковић- освојено 2.место (екипно) на општинском такмичењу у малом фудбалу

      2. Стефан Мирковић- освојено 2.место (екипно) на општинском такмичењу у малом фудбалу , 2.место на општинском такмичењу у стоном тенису и 2.место на окружном такмичењу из атлетике

       3. Марко Ранковић- освојено 2.место (екипно) на општинском такмичењу у малом фудбалу , 2.место на општинском такмичењу у стоном тенису

III/2- 1. Страхиња Антић-за одличан успех и примерно владање

        2. Александар Антић- за одличан успех и примерно владање

        3. Милена Вујић- за одличан успех и примерно владање

        4. Марјан Вулић- за одличан успех и примерно владање

        5. Петар Гардијан - за одличан успех и примерно владање

        6. Ана Ђорђевић- за одличан успех и примерно владање

        7. Иван Ђорђевић- за одличан успех и примерно владање

        8. Милица Коларевић- за одличан успех и примерно владање

        9. Милена Лазаревић- за одличан успех и примерно владање

      10. Вања Маринковић- за одличан успех и примерно владање

      11. Сара Миловановић- за одличан успех и примерно владање

      12. Марко Петковић- за одличан успех и примерно владање

      13. Анђела Петровић-за одличан успех и примерно владање

      14. Милена Перишић- за одличан успех и примерно владање

      15. Милица Савковић- за одличан успех и примерно владање

      16. Владимир Симић- за одличан успех и примерно владање и освојено 1. место на општинском такмичењу из историје.

       17. Никола Славнић- за одличан успех и примерно владање

       18. Кристијан Стојимировић- за одличан успех и примерно владање

       19. Катарина Стојићевић- за одличан успех и примерно владање

       20. Михајло Танасић- за одличан успех и примерно владање

       21. Александар Траиловић- за одличан успех и примерно владање

       22. Милан Филиповић - за одличан успех и примерно владање

       23. Александар Радосављевић- за освојено 2. место (екипно) на окружном такмичењу из атлетике

  

   III/3.-1. Андријана Стевић- за одличан успех и примерно владање

           2. Ивана Здравковић- за освојено 3. место у скоку у даљ на окружном и 2. место (екипно)

           3. Јован Јовичић- за освојено 2. место (екипно) на општинском такмичењу у стоном тенису.

DSCN0284

Поводом Дана школе, у уторак 9. октобра је за ученике и госте из Македоније приређен концерт хора "Одјек" из Музичке школе "Стеван Мокрањац" из Пожаревца.

DSCN0260