• dodeladiploma (1).jpg
 • dodeladiploma (2).jpg
 • dodeladiploma (3).jpg
 • dodeladiploma (4).jpg
 • dodeladiploma (6).jpg
 • dodeladiploma (7).jpg
 • dodeladiploma (8).jpg

ВЕСТИ

Ученичка задруга - "Ризница"

Ученичка задруга је самостално правно лице које је основала школа са циљем подстицања развијања позитивног односа ученика према раду и професионалне оријентације, повезивања наставе са светом рада, развијања свести о одговорности за преузете обавезе, као и развоја позитивног односа према тимском раду и предузетништву. Делатност ученичке задруге је део образовно васпитног рада.

Више о оснивању и ученичкој задрузи "Ризница" можете сазнати у приложеном видеу и презентацији

Радионица "Роботека" Народне библиотеке "Илија М. Петровић"

bibliotekaIMP

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ИЛИЈА М. ПЕТРОВИЋ“ ПОЖАРЕВАЦ

ОРГАНИЗУЈЕ РАДИОНИЦУ РОБОТЕКА ЗА ОСНОВЦЕ (од 5. до 8. разреда) И СРЕДЊОШКОЛЦЕ

Половином децембра Народна библиотека „Илија М. Петровић“ Пожаревац почиње реализацију пројекта „Роботека“. Реч је о радионицама које ће корисницима Дечјег и Одељења за младе уз помоћ информационих технологија понудити систем учења користан за развијање креативности, критичког мишљења и самосталности. У радионицама ће се користити Lego Mindstorms EV3 роботи који подстичу међусобну сарадњу и стимулишу учење реалним решавањем проблема, а младима на брз и забаван начин приближавају рачунарство и програмирање, природне науке, математику и нове технологије.

Овакав концепт рада са младима подржава STEM (Science, Tehnology, Engieneering and Mathematics – наука, технологија, инжењерство и математика) концепт у процесу учења.      robot                                                                              

Учествовањем у радионици „Роботека“, корисницима Дечјег одељења и Одељења за младе било би омогућено да сагледају савремену библиотеку из друге перспективе, отварањем читавог низа могућности кроз инспиративне и едукативне садржаје, тако да библиотека постане место за интелектуални, емоционални и социјални развој младих људи, кроз изражавање сопствене даровитости, креативности и оригиналности коришћењем савремених едукативних средстава попут Lego EV3 Mindstorms робота.

Кроз десет радионица, полазници ће се упознати са основним деловима робота и основама програмирања робота.

Позивамо вас да се пријавите на телефон 012/221-957, локали: 108 (Дечје одељење) и 110 (Одељење за младе) или лично.

Рок за пријављивање је 24. децембар 2018. године

Број полазника радионице је ограничен! Очекујемо вас!

Програми сталног стручног усавршавања наставника

Одобрени програми сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2018/2019, 2019/20120. и 2020/2021. годину.

Пољопривредна школа са домом ученика “Соња Маринковић“ у Пожаревцу, је одлуком директора Завода за унапређење образовања и васпитања на основу прописа и својих овлашћења добила одобрење организације два програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2018/2019, 2019/20120. и 2020/2021. годину, под називом:

Безбедност и здравље на раду (БЗР) на практичној настави у школи и пракси у систему дуалног образовања

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1365

Новине у епизоотиологији, дијагностици, терапији и профилакси заразних и паразитских болести животиња

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=987

 

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА

ОЊА МАРОНКОВИЋ", ПОЖАРЕВАЦ

ПРОГРАМ И САТНИЦА СЕМИНАРА

Безбедност и здравље на раду (БЗР) на практичној настави у школи и пракси у систему дуалног образовања

(Каталошки број 898 за школску 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021 годину8 сати/бодова),

22.12.2018.године

                                                                              

време

активности

реализатори

9.00 – 10.00

Уводне активности

БЗР као неодвојиви део сваког радног процеса  

С. Јелић/М. Јелић

10.00 – 11.00

Основе националног система БЗР и добра пракса у земљама ЕУ

            

М. Јелић/С. Јелић

11.00 11.15

                               Пауза

11.15 – 13.15

Концепт процена ризика као основ превенције БЗР              

М. Јелић/С. Јелић

13.15 - 13.45

                     Пауза

13.4515.00.

Основне превентивне мере у обављању појединих послова и/или руковању опремом за рад

Д. Ристић/

С. Стојићевић

15.00 – 15.15

                      Пауза

15.15 – 17.00

Уградње садржаја БЗР у наставу стручних предмета и припрему ученика за упућивање на практични рад

Завршна евалуација

С. Стојићевић/

Д. Ристић

НАПОМЕНЕ:

На крају семинара сваки учесник ће добити едукативни материјал у електронској форми (CD).Све информације о реализацији претходних семинара са aкредитованим програмима а могу се наћи на сајту /www.poljsk.edu.rs

На овом линку можете видети пријављене програме у наредних 30 дана

http://www.zuov-katalog.rs/?action=page/catalog/upcoming

 

УКУПАН БРОЈ УЧЕСНИКА ОБУКЕ

Безбедност и здравље на раду (БЗР) на практичној настави у школи и пракси у систему дуалног образовања“,

Пољопривредна школа са домом ученика „ Соња Маринковић“, Пожаревац . 22.12.2018. г.

СПИСАК УЧЕСНИКА ОБУКЕ

Ред.
број

ИME

ПРЕЗИМЕ

Датум
рођења

Место
рођења

Шифра[1]
радног места

Установа

Место и општина
установе

Потпис

 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
                 
 1.  
               
 1.  
               

Ред.
број

ИME

ПРЕЗИМЕ

Датум
рођења

Место
рођења

Шифра[2]
радног места

Установа

Место и општина
установе

Потпис

 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
 1.  
               
   

РЕАЛИЗАТОРИ

     
 

М.П.[3]

Потпис реализатора

   

Потпис реализатора

   

Потпис реализатора

   

Потпис реализатора


САГЛАСНОСТ

УЧЕСНИКА НА СЕМИНАРУ/СТРУЧНОМ СКУПУ ПОД НАЗИВОМ ____________________________________________________________________________________________________________________Пре почетка семинара/стручног скупа, упознат/а сам са:

Руковалац података о личности је Завод за унапређивање образовања и васпитања, Фабрисова 10, Београд.

 1. Сврха руковања подацима о личности и њиховог коришћења је идентификација учесника у програмима обука, односно евиденција присуства учесника на семинарима/стручним скуповима у статистичке сврхе, праћење реализације обука и других облика сталног стручног усавршавања, а нарочито у сврху контроле да ли организатор одобреног програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника исти реализује под условима и на начин под којим је програм одобрен.
 2. Подаци о личности учесника обуке (име и презиме, ЈМБГ до 31.08.2018, односно датум и место рођења од 01.09.2018, назив установе у којој је учесник запослен, место/општина на чијем подручју се установа налази, као и својеручни потпис) налазе се у бази програма Руковаоца података и нигде нису видљиви осим у програму. Руковалац података на основу датих података у програму врши претрагу и на тај начин са апсолутном сигурношћу може да утврди мој идентитет као учесника обуке.
 3. Приступ подацима има само запослени на радном месту Програмер, који има своје корисничко име и лозинку коју зна само он и који једини може вршити промене у програму. Такође, приступ рачунару који садржи базу података о личности има само наведено лице и канцеларија у којој се рачунар налази се после радног времена закључава.
 4. Правни основ обраде података о личности је добровољност давања података о личности и њихове даље обраде од стране учесника обуке, односно пуноважан пристанак за обраду података о личности учесника обуке, у смислу члана 10 Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 97/2008, 104/2009 – др. закон, 68/2012 – одлука УС и 107/2012).
 5. Упознат/а сам са чињеницом да могу опозвати свој пристанак за обраду података, у ком случају је Руковалац података дужан да престане са предметном обрадом, као и дате податке обрише. Упознат сам и са дужношћу да Руковаоцу накнадим оправдане трошкове и штету, у складу са прописима који уређују одговорност за штету.
 6. Такође сам упознат/а са чињеницом да имам право на обавештење о обради, право на увид, право на копију, права поводом извршеног увида, право на заштиту личности, право на жалбу поверенику, као и да у случају недозвољеног начина обраде података могу захтевати брисање података, у ком случају је Руковалац дужан да податке обрише у року од 15 дана од дана повлачења мог пристанка.
 7. Упознат/а сам да права из претходне тачке, као и друга права прописана Законом о заштити података о личности имам и у случају несаопштавања и другим случајевима који се могу сматрати супротним савесном поступању од стране Руковаоца података.

Својим потписом на овом документу и документу „Списак учесника на семинару/стручном скупу“, дајем свој пристанак за обраду мојих личних података, у смислу члана 10 Закона о заштити података о личности, које сам својеручно унео/ла у предметни документ. Обраду података може да обавља само Руковалац података, стриктно у складу са Законом о заштити података о личности.

Ову сагласност предајем реализатору/организатору семинара/стручног скупа, ради архивирања.

Место и датум: _____________________                                        _________________________

                                                                                                                        (својеручни потпис)

                                                          

Назив радног места – циљне групе за 26

Шифра

наставник разредне наставе

1001

наставник предметне наставе – основна школа

1002

наставник предметне наставе – гимназија

1003

наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

1004

наставник стручних предмета – средња стручна школа

1005

наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)

1008

наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи
(музичке, балетске, ликовне)

1009

наставник изборних и факултативних предмета

васпитач у дому ученика

1013

стручни сарадник у школи

1015

сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)

1016

директор/помоћник директора

1017

 


[1] Шифре се налазе на полеђини упитника

[2] Шифре се налазе на полеђини упитника

[3] Печат установе која је пријавила програм

Промоција здраве хране

Ученици наше школе су промовисали здраву храну.

Извештај САТ телевизије можете погледати  овде

Пекарски дани и Дани хлеба

Дана 19. октобра 2018. учествовали смо на манифестацији 13. Пекарски дани у Алексинцу,  у категорији за најлепши славски колач ученика средњих школа. Нашу школу су заступали ученици Милена Благојевић и Филип Милановић са професором ментором Биљаном Ђорђевић.

Славски колач Милене Благојевић освојио је 3. место.

У аранжирању стола учествовала је професорка Слађана Бућковић и сарадник у настави Миланче Јовановић.

pekarski dani01

diploma

Дана 1. новембра 2018. учествовали смо на 10-тој манифестацији  Дани хлеба и сира у Пироту.  У оквиру те манифестације ученици прехрамбених школа из Србији и из региона са којима школа има сарадњу излажу своје радове. Такмичење се састоји у изради славског колача и поставке изложбеног стола који су аранжирале ученице Милена Благојевић и Маја Илић са својим професорима Надом Јелић и Биљаном Ђорђевић.

Наша поставка освојила је сребрну плакету.

 dani hleba  srebrna plaketa

Извештај саставила: Биљана Ђорђевић, професор