ВЕСТИ

Тестови за матурске и завршне испите - додатни материјал

27.05.2020.

У циљу што боље припреме свих  учесника за реализацију матурских и завршних испита у јунском испитном року 2020.год., ЗУОВ је  припремио  додатни материјал за школе, наставнике и ученике :

        Упутства и додатни материјал- преузети са следећег линка ;

        Обуку за имплементацију матурских и завршних испита као видео презентацију се упутствима. Презентацију можете погледати на следећем линку.

   Такође,

   На страници сајта Завода за унапређивање образовања и васпитања, намењеној завршним и матурским испитима постављени су онлајн тестови за ученике који полажу тест стручно теоријских знања  по новом концепту. Тестови су састављени од задатака који су објављени у одговарајућим приручницима, прилагођени електронској форми и намењени ученицима искључиво за увежбавање (проверу усвојених знања). Тестовима се не  прикупљају никакви подаци о ученицима, њиховим школама нити успешности ученика на тестовима. Ученици могу приступати тестовима више пута.

 

Правилници о измени Правилника о оцењивању ученика у основном и средњем образовању и васпитању

Правилници о измени Правилника о оцењивању ученика у основном и средњем образовању и васпитању

37381

На основу члана 75. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК
о измени Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Члан 1.

У Правилнику о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, број 34/19), у члану 5. став 2. мења се и гласи: „Ученику који није оцењен најмање четири пута из обавезног предмета и изборног програма други страни језик у току полугодишта, односно најмање два пута у току полугодишта уколико је недељни фонд обавезног предмета, изборног програма и активности један час, не може да се утврди закључна оцена, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће оценити ученика потребан број пута.”.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00109/2020-04
У Београду, 22. априла 2020. године
Министар,
Младен Шарчевић, с.р.


На основу члана 75. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК
о изменама Правилника о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Члан 1.

У Правилнику о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, број 82/15), у члану 17. став 7. мења се и гласи: „Ученику који није оцењен најмање четири пута из обавезног предмета и изборног програма у току полугодишта не може се утврдити закључна оцена, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће оценити ученика потребан број пута.”.

Став 8. мења се и гласи: „Изузетно од става 7. овог члана, ако је недељни фонд часова обавезног предмета и изборног програма један час, ученику се може утврдити закључна оцена ако је оцењен најмање два пута у полугодишту или мање, у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће оценити ученика потребан број пута.”.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00110/2020-04
У Београду, 22. априла 2020. године
Министар,
Младен Шарчевић, с.р.

Обавештење о обустави конкурса за пријем у радни однос на неодређено време

          Обавештавамо вас да је директор Пољопривредне школе са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу донео Одлуку број 1005 од 19.3.2020. године, којом обоуставља Конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за попуну упражњених радних места и то: наставник стручних предмета ветеринарске струке (два извршиоца), спремачица у школи, домар-мајсктор одржавања, наставник стручних предмета прехрамбене струке, васпитач у дому ученика, спремачица у дому ученика, возач-руковалац пољопривредном механизацијом, помоћни радник-радник у школској радионици, узгајивач домаћих животиња и магационер/економ, објављен у публикацији „Послови“ број 873 од 18.3.2020. године, због постојања опасности од ширења заразне болести COVID-19 и увођења ванредног стања на територији Републике Србије.

Након престанка опасности од ширења заразне болести COVID-19 и ванредног стања на територији Републике Србије, конкурс ће бити поново расписан.

Одлуку о обустави можете погледати овде.


 

Бројеви телефона, мере заштите, упутство за прање руку

Бројеви телефона

Мере заштите

Прање руку