• prijem_prvaka (20).JPG
 • prijem_prvaka (24).JPG
 • prijem_prvaka (25).JPG
 • prijem_prvaka (26).JPG
 • prijem_prvaka (30).JPG
 • prijem_prvaka (36).JPG
 • prijem_prvaka (40).JPG
 • prijem_prvaka (43).JPG
 • prijem_prvaka (51).JPG
 • prijem_prvaka (63).JPG
 • prijem_prvaka (68).JPG
 • prijem_prvaka (71).JPG
 • prijem_prvaka (72).JPG
 • prijem_prvaka (73).JPG
 • prijem_prvaka (74).JPG


ПОЛИТИКА ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА

Пољопривредна школа са домом ученика „Соња Маринковић“ Пожаревац, КАО УСТАНОВА КОЈА ПРУЖА УСЛУГЕ: ОБРАЗОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ (ПОДРУЧЈА РАДА ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ), ИСХРАНЕ, СМЕШТАЈА И ВАСПИТНОГ РАДА, гради свој пословни успех, развој и унапређује задовољство и мотивацију корисника и свих запослених испуњавањем својих стратешких циљева, који су:

-          Максималан квалитет услуга образовне делатности, исхране, смештаја и васпитног рада за кориснике,

-          Примена добре произвођачке и хигијенске праксе ради осигурања безбедности хране,

-          Стално побољшавање квалитета производа и услуга и задовољења корисника испуњавањем њихових захтева и очекивања,

-          Доследна контрола ПРИПРЕМЉЕНЕ ХРАНЕ И ПРУЖЕНИХ УСЛУГА и управљање процесима којима се обезбеђује потпуно испуњавање захтева корисника и свих одговарајућих прописа и елиминишу ризици по безбедност и здравље људи,

-          Непрекидно улагање у развој и унапређивање техничке опремљености,

-          Управљање свим идентификованим аспектима животне средине;

-          Посвећеност сталном унапређивању и превенцији загађења

-          Поштовање одговарајућих прописа и других прихваћених захтева који се односе на заштиту животне средине, и на опасности по здравље и безбедност на раду,

-          Стручно оспособљавање запослених, усавршавање, мотивисање и  повећавање њихове креативности и иницијативе,

-          Стално повећавање ефикасности и ефективности свих процеса рада и увећавање профитабилности укупног пословања,

-          Смањивање трошкова пословања уз настојање свих запослених да своје обавезе ураде на време и добро; први пут и сваки пут,

-          Стварање, одржавање и унапређивање коректних партнерских односа са добављачима и корисницима.

Политика интегрисаног систама се преиспитује периодично  и мења ако је то потребно.

У испуњавању постављених циљева, сви запослени дају свој лични допринос увођењем, доследном применом и сталним побољшавањем система менаџмента квалитетом, усклађеним са захтевима стандарда ISO 9001:2008, система менаџмента заштитом животне средине усклађеним са захтевима стандарда ISO 14001:2004, и Система анализе ризика и критичних контролних тачака - HACCP система у складу са законском регулативом и одредницама Codex Alimentarius CAC-RCP 1-1969, Rev.4- 2003