На основу чл. 57 став 1. чл.112-115. Закона о основама система образoвања и васпитања („Сл.гласник РС“, број 52/2011), члана 15-17 Закона о ученичком и студентском стандарду („Сл.гласник РС“, број 18/2010),  члана 72-76а  Статута  Пољопривредне школе са домом ученика "Соња Маринковић" у Пожаревцу, Школски одбор Пољопривредне школе са домом ученика "Соња Маринковић" у Пожаревцу, на својој седници одржаној дана  15. септембра 2011.године, донео је 

 

П Р А В И Л Н И К

О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ       

ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА

"СОЊА МАРИНКОВИЋ" У  ПОЖАРЕВЦУ

 

 I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан  1.

                Овим Правилником уређују се обавезе ученика, дисциплинска одговорност ученика, врсте повреде обавезе ученика , васпитно-дисциплински поступак, васпитне и васпитно-дисциплинске мере, правна заштита и материјална одговорност ученика.                                                                        

                                                   

    II    ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА

       

Члан  2.

              У оставривању својих права, ученик не сме да угрожава друге у остваривању њихових права.

              Ученик има обавезу да:

1.     редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;

2.     поштује школска правила, одлуке директора и органа школе;

3.     ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о   томе    наставнике и родитеље одн.старатеље;

4.     у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;

5.     не омета извођење наставе и не напушта час без предходног одобрења наставника;

6.     поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;

7.     благовремено правда изостанке ( и то најкасније до 3 дана од повратка са боловања)

8.     чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;

9.     стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.

10.   редовно присуствује организованом учењу,васпитном раду и  састанцима васпитних група у дому ученика

11.   се придржава Правилника о кућном реду дома ученика

12.   не омета часове организованог учења и васпитног рада у дому ученика

13.   поштује личности осталих станара дома,васпитача и свих  запослених у дому ученика

      14.   чува имовину дома ученика и да одржава хигијену у собама и  заједничким просторијама

 

III   ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

 

I Oпште одредбе

 

Одговорност ученика

 

Члан 3.

 

Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену општим актом школе, за тежу повреду обавезе која је у време извршења била прописана Законом  или посебним законом и за повреду забране из чл.44. и 45. Закона о основама система образовања и васпитања.

 

Члан  4.

 

Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора или органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа је дужна да, уз учешће родитеља, односно старатеља ученика, појача васпитни рад активностима: у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељенског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите на промени понашања ученика.

 

II Врсте повреда обавезе ученика

Лакша повреда обавезе ученика

 

Члан 5.

 

Лакше повреде обавеза ученика су:

1) неоправдано изостајање са наставе и других облика васпитно-образовног рада до 25 часова;

2) ометање наставе на часовима разговором,галамом или каквим недоличним поступком;

3) недолично понашање према другим ученицима, наставницима, стручним сарадницима и другим запосленим у школи;

4) ометање наставе изазивањем нереда,галамом у ходницима и другим просторијама школе као и у школском дворишту;

5) долажење на наставу без прибора за рад;

6) улазак у учионицу и излазак из учионице за време одржавања наставе,без дозволе наставника

7) небрига о хигијенском и естетском изгледу учионице и осталих радних и помоћних просторија;

8) непоштовање одлука надлежних органа школе;

9) необавештавање родитеља о резултатима учења и владања и непреношење порука одељенског старешине, других наставника и стручних сарадника;

10) немаран и неодговоран однос према школској имовини (оштећење школског инвентара резањем, писањем и слично,уништавање зидова у школским просторијама писањем, цртањем, наслањањем ногу и уништење спољних зидова школе на исти начин,уништење инсталација);

11) оштећење или уништење личних ствари и прибора других ученика, наставника и других запослених у школи ;

12) неоправдано закашњавање на редовну наставу и друге облике образовно-васпитног рада и неоправдано напуштање наставе;

13) непоштовање радника школе;

14) злоупотреба  лекарског уверење, односно оправдања;

15) не извршавање  обавеза у својству дежурног ученика школе;

16) недолазак на дежурство на школску економију;

17) повреда других обавеза, које се не сматрају тежом повредом обавеза ученика;

18) нарушавање угледа школе непримереним понашањем и не извршавањем обавеза на практичној настави у установама и колективима где се обавља практична настава.

Тежа повреде обавеза ученика

 Члан 6.

Теже повреде обавеза ученика су :

1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцију коју води школа или друга организација, односно орган;                       

2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;

3) уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;

4) подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства илои психоактивне супстанце;

5) уношење у школу или другу организацију оружја или другог предмета којим може да се угрози или повреди друго лице;

6) свесно непридржавање правила и мера безбедности ученика;

7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;

8) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно старатеља од стране школе.

      Ученик, родитељ односно старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са овим правилником.

    Повреда забране

 

Члан  7.

У Школи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства.

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.

Члан 7а.

У Школи је забрањено: физичко, психичко и социјално насиље; залостављање и занемаривање ученика; физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба ученика или запослених.

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног или понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности  ученика или запосленог.

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање Школе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој ученика.

Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.

Под физичким насиљем, у смислу става 1. овог члана, сматра се: физичко кажњавање ученика од стране запослених и других одраслих особа; свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања ученика или запосленог; насилно понашање запосленог према ученицима или другим запосленим, као и ученика према другим ученицима или запосленим.

Под психичким насиљем, у смислу става 1. овог члана сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства ученика или запосленог.

Под социјалним насиљем, у смислу става 1. овог члана сматра се искључивање ученика из групе вршњака и различитих облика социјалних активности установе.

У Школи је забрањен сваки облик насиља и злостављања из става 2. овог члана од стране ученика, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог, над наставником, стручним сарадником и другим запосленим.

Због повреде забране из става 8. овог члана против родитеља, односно старатеља ученика покреће се прекршајни, односно кривични поступак.

Протокол поступања у Школи у одговору на насиље и злостављање, садржај и начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине за процену ризика, начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања, прописује министар.

III   Васпитне и васпитно-дисциплинске мере

Члан  8.                  

              

Васпитна мера изриче се ученику за лакшу повреду обавезе без вођења васпитно-дисциплинског поступка.

Школа има обавезу да предузме неопходне активности из члана 4. овог Правилника, пре изрицања мере.

Опомена одељењског старешине изриче се због учињених лакших повреда обавезе ученика из чл. 5 овог Правилника или уколико је ученик начинио до 8 неоправданих изостанака.

         Укор одељењског старешине изриче се због учињених лакших повреда обавезе ученика из чл.5 овог Правилника или уколико је ученик начинио од 9 до 17  неоправданих изостанака.Ову меру изриче разредни старешина.

         Укор одељењског већа изриче се због учињених лакших повреда обавезе ученика из чл.5 овог Правилника или уколико је ученик начинио од 18 до 25  неоправданих изостанака.Ову меру изриче одељенско веће.

Васпитно- дисциплинска мера изриче се ученику за тежу повреду обавезе ученика.

Васпитна и васпитно-дисциплинска мера изриче се у школској години у којој је учињена повреда обавезе.

Због изречене васпитно-дисциплинске мере ученику се смањује оцена из владања, али се његово понашање прати и оцена се поправља када дође до позитивне промене у његовом понашању.

Закључну оцену из владања утврђује одељењско веће на предлог одељењског старешине на крају првог и другог полугодишта на основу сагледавања личности и понашања ученика у целини, процењивањем његовог укупног понашања и извршавања обавеза прописаних законом и изречених васпитних или васпитно-дисциплинских мера и њихових ефеката. Оцена из владања поправља се када дође до позитивне промене у понашању ученика.

 

Васпитнe и васпитно -дисциплинске мере изричу се поступно за повреду обавезе ученика неоправдано изостајање из школе.

        

За теже повреде обавеза ученика и за повреде забране из чл. 44. и 45. закона школа мора водити васпитно-дисциплински поступак о ком мора бити обавештен родитељ, односно старатељ ученика.

За тежу повреду обавезе ученика и за повреде забране из чл. 44. и 45. закона изриче се васпитно-дициплинска мера: укор директора и оцена из владања довољан (2), укор Наставничког већа и оцена из владања незадовољавајуће (1); искључење из школе и оцена из владања незадовољавајуће (1).

  

Укор директора и оцена из владања – довољан (2) изриче се због учињених  тежих повреда обавеза ученика из члана 6. овог Правилника, или уколико је  ученик начинио од 26 до 28 неоправданих изостанака. Ову меру изриче директор.

 

 

Укор наставничког већа и оцена из владања – незадовољавајуће (1) изриче се због учињених  тежих повреда обавеза ученика из члана 6. овог Правилника, или уколико је  ученик начинио  29 или 30 неоправданих изостанака.Ову меру изриче Наставничко веће.

 

 

Искључење из Школе и оцена из владања – незадовољавајуће (1) изриче се због учињених  тежих повреда обавеза ученика из члана 6. овог Правилника, или уколико је  ученик начинио  31 и више неоправданих изостанака.Ову меру изриче  Наставничко веће.

 

Наставничко веће доноси доноси одлуку о васпитно-дисциплинској мери искључења, а директор решење о искључењу. 

За учињену повреду забране из чл. 44. и 45. закона, изриче се васпитно-дисциплинска мера: престанак својства ученика средње школе у тој школској години, без права на наставак образовања у истој школи, а ученику смештеном у школи са домом – престанак својства ученика у школи и права на смештај у дом у тој школској години, без права на наставак образовања у истој школи и смештај у истом дому.

Када малолетан ученик изврши повреду обавезе, одн. Забране из чл. 44. и 45. школа одмах обавештава родитеља, одн.старатеља и укључује га у одговарајући поступак.

IV Васпитно-дисциплински поступак 

 

Члан 9.

 

Васпитно-дисциплински поступак покреће директор најкасније у року од 30 дана за учињене теже повреде обавеза ученика или учињене повреде забране из чл. 44. и 45. овог закона и окончава се решењем. Пре доношења решења морају се утврдити све чињенице које су од значаја за доношење решења.

Васпитно-дисциплински поступак је хитан и покреће се закључком директора. Закључак садржи податке о ученику, опис теже повреде обавезе, односно забране у складу са законом, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе.

У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно старатеља, као и сви остали учесници и сведоци морају бити саслушани и могу дати  писану изјаву.

Закључак се доставља ученику, његовом родитељу, односно старатељу, одељенском старешини, стручним сарадницима, односно одговарајућем стручном тиму.

Васпитно-дисциплински поступак води се применом правила општег управног поступка и окончава доношењем решења.

Васпитно дисциплински поступак води разредни старешина.

    

Члан 10.

 

         Ако се ученик против кога се води поступак, односно његов родитељ или старатељ и поред уредног позива неоправдано не одазову на усмену расправу, орган који води поступак одложиће расправу и о томе писмено обавестити лица која нису дошла на расправу, а била су позвана. Ако и на поновно заказану усмену расправу неоправдано не дођу ученик, односно његов родитељ или старатељ, орган који води поступак одложиће расправу, и о томе писмено обавестити лица која нису дошла на расправу . Уколико се позвани ученик, односно родитељ или старатељ неоправдано не појаве и на трећој заказаној расправи, расправа ће се одржати без њиховог присуства. 

 

Члан 11.

         Записник у поступку се води према правилима општег управног поступка, од стране секретара школе или другог лица које овласти директор школе 

   Члан  12

             Приликом доношења решења о изрицању васпитно-дисциплинске мере у обзир се узима: тежина учињене повреде и њене последице, степен одговорности ученика, околности под којима је повреда учињена, раније понашање ученика, понашање после учињене повреде, узраст ученика и друге олакшавајуће и отежавајуће околности. 

Члан  13.

 

              Решење о изрицању васпитно-дисциплинске мере за тежу повреду обавезе ученика мора да садржи све саставне делове које садржи решење у управном поступку.

 

 

V  ПОВРЕДА ОБАВЕЗА УЧЕНИКА СМЕШТЕНИХ У  ДОМУ  УЧЕНИКА

 

Члан 14.

 

Ученици смештени у дому ученика одговарају за непридржавање правила о животу и раду у дому ученика,

Повреде обавеза ученика смештених у дому ученика, могу бити лакше и теже.

За повреде обавезе ученика смештених у дому ученика, могу да се изрекну следеће васпитно-дисциплинске мере: 1) усмена опомена васпитача, 2) писана опомена васпитача, 3) писани укор васпитача, 4) строги укор пред искључење,5) искључење из дома.

 

За лакшу повреду обавезе изричу се мере под редним бројевима 1. 2. и 3. и о томе одлучује васпитач васпитне групе којој одговорни ученик припада.

За тежу повреду изричу се мере под редним бројевима 4. и 5. и о томе одлучује дисциплинска комисија или  Педагошко веће дома по жалби. 

 

Члан 15.

 

         Лакшом повредом обавезе ученика сматра се:

       

1.   неизвршавање или неуредно извршавање свакодневних или периодичних  радних обавеза у дому;

2.   неблаговремено плаћање обавеза у дому;

3.   недисциплина за време часова организованог учења;

4.   нарушавање радне и социјалне атмосфере;

5.   нарушавање хигијене у домским просторијама и дворишту дома;

6.   уношење алкохола у дом и домско двориште;

7.   долазак у дом у алкохолисаном стању;

8.   нарушавање реда и мира у дому и непоштовање повечерја;

9.   непослушност, одн. непоступање по примедбама, захтевима или наредбама  васпитача односно овлашћених лица дома;

10. некоректан и некултуран однос према радницима дома.

 

Члан 16.

 

         Тежом повредом обавезе ученика сматра се:

1.     злоупотреба права на смештај,

2.     злоупотреба права на исхрану,

3.     уступање права на смештај и исхрану трећем лицу,

4.     остваривање права на смештај и исхрану на основу исправа са неистинитим подацима,

5.     фалсификовање или преправљање јавне исправе на основу које се остварује право на смештај и исхрану,

6.     изазивање опасности, оштећење или уништавање имовине дома или других ученика и запослених, намерно или крајњом непажњом,

7.     отуђивање имовине дома, других ученика или запослених у дому,

8.     држање, ношење и употреба оружја, односно експлозивних материја, запаљивих течности и гасова,

9.     продаја, понуда, куповина ради продаје, држање, преношење или посредовање у продаји или куповини или на други начин неовлашћено стављање у промет, подстрекавање и помагање у употреби супстанци или препарата који су проглашени за опојне дроге, односно психоактивних супстанци и супстанци које се могу употребити у незаконитој производњи опојних дрога,

10. употреба опојних дрога, односно психоактивних супстанци и алкохола у дому,

11. насилничко понашање или изазивање или учествовање у тучи и другим конфликтима у установи или на јавном месту, којима се угрожава јавни ред и мир,

12. подстицање, организовање или учествовање у активностима које су забрањене у дому,

13. изношење, оштећење, уништавање евиденције или уношење и преправљање података у евиденцији коју води дом,

14. понављање лакших повреда обавеза и кршење одредаба Кућног реда и Правила понашања у дому.

 

 

         Искључење ученика из дома, као васпитно-дисциплинска мера, може се изрећи и када је правоснажном судском пресудом ученик осуђен због извршења кривичног дела, као и када претходно изречена васпитно-дисциплинска мера за тежу повреду обавезе није позитивно деловала на став и понашање ученика.

 

Члан  17.

            

         Директор школе је овлашћен да  донесе одлуку о суспендовању ученика из дома,на основу предлога управника дома.

             Одлука о суспендовању доноси се у случајевима када,због грубог кршења правила живота и рада у дому,постоји опасност да ће останак ученика у дому изазвати теже последице и негативно деловати на укупан живот и рад у дому.

         Одлука о суспендовању ученика траје најдаље до изрицања васпитно-дисциплинске мере.

            Жалба на одлуку о суспендовању ученика не одлаже њено извршење до окончања поступка.

            Поступак за утврђивање одговорности суспендованог ученика спроводи дисциплинска комисија и изриче васпитно-дисциплинску меру.

         Поступак из става 5. овог члана је хитан и покреће се најдаље у року од 48 сати од доношења одлуке о суспендовању ученика.

            На изречену васпитно-дисциплинску меру може се уложити жалба.

            Коначну одлуку  доноси Педагошко веће.

 

Члан 18. 

   

Васпитно-дисциплинску меру у првом степену изриче  дисциплинска комисија.

         Дисциплинску комисију образује директор школе на почетку школске године.

         Мандат дисциплинске комисије је до краја  школске године.

         Дисциплинску комисију  чине  три члана, и то: управник дома и два васпитача.

         Одлуком о именовању дисциплинске комисије одређује се председник комисије и чланови комисије.

         О раду комисије води се записник.

         Записничар је секретар школе.      

 

Члан  19.

        

         Поступак за утврђивање одговорности ученика је хитан.

         Поступак на утврђивању одговорности ученика покреће групни васпитач чим сазна за учињену повреду, а најдаље у року од 3. месеца од учињене повреде.

         Дисциплинска комисија је дужна да најдаље у року од месец дана оконча дисциплински поступак.

                                                 

 Члан  20.

        

         Поступак за утврђивање повреде обавезе и одговорности ученика води се по правилима општег управног поступка и окончава се решењем.

 

 Члан  21.

        

         О покретању поступка за утврђивање теже повреде обавезе ученика, групни васпитач упознаје родитеља односно старатеља у року од 24 часа од покретања поступка и укључује га у поступак утврђивања одговорности.

 

Члан  22.

        

         Са учеником који  учини повреду обавезе појачаће се васпитни рад активностима групног васпитача и психолога, а по потреби, у појачан васпитни рад укључиће се и представници школе коју ученик похађа и надлежне здравствене односно социјалне установе.

 

Члан  23.

             

         Задатак дисциплинске комисије је да испита и утврди чињенице и околности у вези са учињеном повредом, као и да утврди да ли има основа за изрицање васпитно- дисциплинске мере.

               Комисија узима изјаве од ученика и сведока, предузима друге радње неопходне за утврђивање чињеница.

 

Члан 24.            

        

         Чињенице на основу којих се одлучује о одговорности ученика и доноси решење (одлучне чињенице), утврђују се доказима.

          Као доказ дисциплинска комисија је дужна да употреби сва средства подесна за утврђивање стања ствари која одговарају поједином  случају, као што су: изјаве сведока, изјаве ученика чија се одговорност утврђује, исправе, изјаве службених лица, налази стручњака, видео и аудио снимци и друга средства која одговарају конкретном случају.

         Када је за утврђивање неке чињенице или за разјашњење неке околности потребно непосредно опажање од стране дисциплинске комисије, извршиће се увиђај.

 

Члан  25.

        

         Докази  се изводе након што се утврди шта је у чињеничном погледу спорно, односно пошто се утврди шта треба доказивати.

         О томе да ли неку чињеницу треба утврђивати, одлучује председник дисциплинске комисије након консултовања са члановима дисциплинске комисије о томе да ли та чињеница има утицаја на решавање конкретног случаја.

         Чињенице које су опште познате не треба доказивати.

                                     

Члан  26.

    

О свим предузетим радњама води се записник.

     Приликом рада и предузимања потребних радњи комисија је дужна да води рачуна како о интересима корисника дома и дома као установе, тако и о интересима ученика чија се одговорност утврђује.

 

                                 Члан   27.                                  

        

         На основу изведених доказа  и утврђених чињеница, дисциплинска комисија окончава поступак и доноси решење. 

         Дисциплинска комисија доноси решење у пуном саставу, већином гласова.

 

Члан  28.

 

         Уколико у спроведеном поступку дисциплинска комисија утврди да нема основа за изрицање васпитно дисциплинске мере, одн. да нема кривице, донеће решење којим се ученик ослобађа од одговорности.

         Уколико се у току поступка утврди да нема основа за његово спровођење, донеће се закључак о обустављању поступка.

         Уколико су испуњени сви предуслови за спровођење поступка и утврди се постојање одговорности ученика, дисциплинска комисија ће донети решење о изрицању васпитно-дисциплинске мере.

Члан  29.

                 

         Приликом изрицања васпитно-дисциплинске мере, дисциплинска комисија је дужна да узме у обзир све околности које могу бити од утицаја на тежину мере (отежавајуће и олакшавајуће околности), водећи рачуна о томе да мера која се изриче има васпитни утицај како на ученика коме се изриче, тако и на остале кориснике дома.

 

Члан  30.

             

         Као околности које могу утицати на тежину васпитно-дисциплинске мере узимају се :

-         тежина повреде обавезе и њене последице (здравствене,материјалне и сл.) и могући утицај на остале кориснике дома;

-         укупно понашање ученика како пре, тако и после учињене повреде;

-         претходно изречене мере;

-         однос према васпитачима и осталим радницима дома;

-         успех и понашање ученика у школи коју похађа;

-         ангажованост ученика у домским активностима и секцијама.

                                              

                                                          

VI   ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ У ДОМУ

                                                     

          Члан  31.

        

            Поступак за утврђивање повреде обавезе и одговорности ученика води се по правилима општег управног поступка и окончава се решењем.

         Одлука којом се изричу васпитно дисциплинске мере: укор пред искључење и искључење ученика из дома, доноси се у писаној форми и мора да садржи увод, изреку, образложење, поуку о правном леку, потпис председника дисциплинске комисије и печат установе.                     

 

         Када се у дисциплинском поступку одлучује о дисциплинској одговорности више ученика, може се за све ученике из поступка донети једно решење.

         Када се  у случају из става 1. овог члана  одлучује једним решењем, сви ученици морају бити именовани у диспозитиву решења, а у образложењу морају бити изложени разлози који се на сваког од њих односе.

         У случају из става 2. овог члана, решење о изреченој васпитно – дисциплинској мери доставља се сваком ученику понаособ и његовом групном васпитачу.

             

            О изреченим васпитно дисциплинским мерама води се евиденција.

         Групни васпитач је дужан да све изречене васпитно-дисциплинске мере евидентира у педагошкој документацији на начин како је то предвиђено прописима Министарства просвете.

 

Члан  34.

           

            Одлука о изрицању укора пред искључење доноси се у писменој форми и доставља ученику, групном васпитачу, и оглашава се на огласној табли.

         О изреченој мери укора пред искључење, групни васпитач обавештава родитеља ученика.

         На изречену меру укора пред искључење, ученик одн. његов родитељ или старатељ има право жалбе  Педагошком већу дома, у року од 3 дана од уручења одлуке.

         По жалби на одлуку дисциплинске комисије Педагошко веће одлучује у року од 15 дана од дана подношења жалбе.

         Одлука Педагошког већа по жалби је коначна.

 

Члан  35.

 

            Решење о искључењу доноси се у писменој форми и уручује се: ученику, групном васпитачу, родитељу  ученика, разредном старешини у школи коју ученик похађа и објављује се на огласној табли дома.

         На решење о искључењу ученик има право жалбе у року од  3 дана од уручења решења.

 

Члан  36.

           

            Жалбу на решење о искључењу може уложити ученик и његов родитељ, односно старатељ.

         Жалба на решење о искључењу одлаже њено извршење до доношења другостепеног решења, осим у случају  суспендовања ученика.

         О жалби на решење о искључењу, Педагошко веће дома доноси другостепено решење у року од 15 дана од дана подношења жалбе.

         Одлука Педагошког већа по жалби је коначна.   

 

Члан  37.

        

         Решавајући по жалби, Педагошко веће као другостепени орган најпре разматра да ли је жалба допуштена, благовремена и изјављена од овлашћеног лица.

         Неблаговремену, недопуштену или жалбу изјављену од неовлашћеног лица, Педагошко веће одбациће закључком.                              

  

Члан  38.

        

         Ако жалбу не одбаци, Педагошко веће разматра жалбу и може је одбити, решење о изреченој васпитно-дисциплинској мери поништити у целини или делимично или га изменити.

         Педагошко веће одбија жалбу када нађе да је жалба неоснована.

         Када Педагошко веће утврди да је у дисциплинском поступку било неправилности које решење чине ништавим, огласиће решење ништавним и вратити  дисциплинској комисији на поновно поступање.

         Ако Педагошко веће утврди да су погрешно оцењени докази; да је изведен погрешан закључак у погледу чињеничног стања; или процени да је требало донети другачије решење; или да је решење исправно али се циљ изрицања васпитно-дисциплинске мере може постићи и изрицањем друге мере, Педагошко веће ће донети другостепено решење којим другачије решава о одговорности ученика.

                                                           

Члан  39.

           

            Решавајући по жалби, Педагошко веће не може изрећи тежу васпитно-дисциплинску меру од оне која је изречена у првом степену.

 

Члан  40.

        

За изречене васпитно дисциплинске мере  строги укор пред искључење и  искључење из дома, смањује се  и оцена из владања – незадовољавајуће (1). Ову меру изриче  Наставничко веће.

  

VII   ПРАВНА  ЗАШТИТА

 

Приговор на оцену из владања 

Члан  41.

 

         Ученик, његов родитељ или старатељ има право да поднесе: приговор на оцену из владања у току школске године и  жалбу на закључну оцену из владања на крају другог полугодишта.

 

Приговор на оцену из владања подноси се директору школе у року од три дана од саопштења оцене, жалба у року од три дана од дана добијања ђачке књижице, одн.сведочанства.

         По приговору, односно жалби на оцену из владања, директор у сарадњи са психолошко-педагошког службом и одељењским старешином утврђује оцену из владања.  

Захтев за заштиту права ученика

                  

Члан  42.

 

         Ученик, његов родитељ, одн.старатељ који сматра да су му повређена права утврђена овим или посебним законом, доношењем или недоношењем одлуке након подношења пријаве,приговора или жалбе, одн.ако је повређена забрана из чл.44. и 45. закона, право из чл. 103. закона што утиче на статус ученика, има право да поднесе захтев за заштиту права Министарству у року од осам дана од дана сазнања за повреду својих права.

         Ако оцени да је захтев из става 1. овог члана основан, Министарство ће у року од осам дана од дана пријема захтева да упозори школу и одреди јој примерени рок за отклањање повреда закона.

         Ако школа не поступи по упозорењу из става 2.овог члана, Министарство ће одлучити о захтеву.

 

VIII    МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

 

Члан  43.

           

         Ученик, одн.родитељ или старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе школи намерно или из крајње непажње, у складу са законом.

 

Члан  44.

           

         Поступак за утврђивање материјалне одговорности ученика покреће директор.

 

Члан  45.

           

        Поступак за утврђивање материјалне одговорности ученика води комисија  од три члана коју формира директор.

          Обавезан члан комисије је одељењски старешина.

 

Члан  46.

           

         Ако је штету проуроковало више ученика, утврђује се материјална одговорност сваког ученика посебно.

           Уколико се не може утврдити удео сваког ученика у проузроковању штете, сматра се да су сви ученици који су штету проуроковали намерно или из крајње непажње, подједнако одговорни и штету надокнађују у једнаким деловима.

 

 

Члан  47.

 

            

         Директор доноси решење о материјалној одговорности ученика, висини штете и обавези ученика, његовог родитеља или старатеља да штету надокнади у одређеном року, а на основу предлога комисије из чл.18 овог Правилника.

             Директор може да одлучи да ученик, одн.његов родитељ или старатељ буде делимично или у целини ослобођен накнаде штете у случају ако би накнада штете довела ученика и његову породицу у тешку материјалну ситуацију.

             Решење из ст.1 овог члана мора да садржи све саставне делове које садржи решење у управном поступку.                                                  

 Члан  48.

           

         Ученик, односно његов родитељ или старатељ може упутити приговор Школском одбору на решење директора о материјалној одговорности ученика у року од осам дана од дана пријема решења.

           Школски одбор је дужан да у року од 15 дана од дана подношења приговора одлучи по приговору.

 

  IX    ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан  49.

 

              Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе.

 

Члан  50.

 

Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика Пољопривредне школе са домом ученика"Соња Маринковић" у  Пожаревцу  број 4650 од 28.12.2010. године.